8086

0

Danh sách tập lệnh thường xuyên sử dụng  của 8086

 

I, CÁC LỆNH TRAO ĐỔI DỮ LIỆU

1, MOV: lệnh gán giá trị

 • cú pháp: MOV đích, gốc
 • chức năng: đích = gốc
 • VD:

MOV AL, BL; AL = BL

MOV CX, 123FH; CX = 123FH

MOV DL, [DI]; DL = [DS:DI]

2, LEA: lệnh gán địa chỉ hiệu dụng

 • cú pháp: LEA đích, gốc
 • chức năng: nạp địa chỉ của gốc vào đích
 • trong đó:
 • đích thường là một trong số các thanh ghi: BX, DX, BP, SI, DI
 • gốc là tên biến trong đoạn DS được chỉ rõ trong lệnh hoặc ô nhớ cụ thể
 • VD:

LEA SI, a; nạp địa chỉ biến a vào thanh ghi SI

LEA CX, [BX]; nạp địa chỉ ô nhớ có địa chỉ [DS:BX] vào CX 

(hay CX = BX)

3, PUSH: đẩy giá trị vào ngăn xếp

 • cú pháp: PUSH gốc
 • chức năng: đẩy giá trị của gốc vào ngăn xếp
 • VD:

PUSH AX; đẩy giá trị của AX vào ngăn xếp

PUSH 0ah; đẩy giá trị 0ah vào ngăn xếp

 

4, POP: lấy giá trị từ ngăn xếp

 • cú pháp: POP gốc
 • chức năng: lấy giá trị trên cùng của ngăn xếp và gán vào gốc
 • VD:

POP AX; lấy giá trị trên cùng của ngăn xếp và gán vào AX

II, CÁC PHÉP TOÁN

1, Add: cộng 2 toán hạng

 • cú pháp: add đích, gốc
 • chức năng: Đích = Đích + gốc
 • VD:

Add AL, 74H; AL = AL + 74H

Add CL, AL; CL = CL + AL

Add DL, [SI] DL = DL + [DS:SI]

2, SUB: trừ hai toán hạng

 • cú pháp: sub đích,gốc
 • chức năng: đích = đích –  gốc
 • VD:

sub AL, 74H; AL = AL – 74H

sub CL, AL; CL = CL – AL

sub DL, [SI] DL = DL – [DS:SI]

3, MUL: nhân hai toán hạng

 • cú pháp: mul gốc
 • chức năng:
 • với gốc là số 8 bit: AX = AL x Gốc
 • với gốc là số 16 bit: DXAX = AX x gốc
 • VD: 

mul CL; AX = AL x CL

mul BX; DXAX = AX x BX

 • Lấy số 8 bit nhân với số 16 bit: Giả sử muốn lấy ô nhớ có địa chỉ DS:SI 8bit nhân với thanh ghi BX 16 bit, ta có thể làm bằng cách để số 16 bit tại gốc, số 8 bit vào AL, sau đó mở rộng sang AH để thành 16 bit

MOV [SI], 74; [DS:SI] = 74

MOV BX, 123FH; BX = 123FH

MOV AL, [SI]; AL = [DS:SI]

MOV AH, 00H; AH = 00H -> AX = AL

MUL BX; DXAX = AX x BX

4, DIV: chia hai toán hạng

 • cú pháp: div gốc
 • chức năng:
 • với gốc là số 8 bit: AL = AX / Gốc

      AH = AX % Gốc

 • với gốc là số 16 bit: AX = DXAX / gốc

        DX = DXAX % gốc

 • Thương được làm tròn theo số nguyên dưới (VD: AX / gốc = 4,9 -> AL = 4)
 • nếu gốc = 0 hoặc thương lớn hơn FFH (với phép chia 8 bit) hoặc FFFFH (với phép chia 16 bit) thì CPU thực hiện lệnh ngắt INT 0
 • VD:

div BL; AL = AX / BL; AH = AX % BL

div [SI]; AL = AX / [DS:SI]; AH = AX % [DS:SI]

div BX; AX = DXAX / BX; DX = DXAX % BX

5, DEC: trừ đi 1

 • cú pháp: DEC đích
 • chức năng: đích = đích – 1
 • VD:

DEC AL; AL = AL – 1

DEC BX; BX = BX – 1

6, INC: tăng thêm 1

 • cú pháp: INC đích
 • chức năng: đích = đích + 1
 • VD:
  • INC AL; AL = AL + 1
  • INC BX; BX = BX + 1

7, NEG: đảo dấu

 • cú pháp: NEG đích
 • chức năng: đích = 0 – đích
 • VD:

NEG AL; AL = -AL;

III, MỘT SỐ LỆNH SO SÁNH BIT:

1, AND:

 • cú pháp: and đích, gốc
 • chức năng: đích = đích & gốc 
 • thường dùng để lấy đi một số bit nhất định của một toán hạng
 • VD:

AND AL, 0FH; lấy 4 bit cao của AL

(VD: AL = 1011 0111 -> AL = 0000 0111)

2, OR:

 • cú pháp: or đích, gốc
 • chức năng: đích = đích | gốc
 • thường dùng để lập 1 số bit của toán hạng 
 • VD:

OR AL, F0H; biến 4 bit đầu của AL thành 1

(VD: AL = 1001 1011 -> AL = 1111 1011)

3, XOR:

 • cú pháp : xor đích, gốc
 • chức năng: đích = đích ^ gốc
 • thường dùng để xoá một toán hạng về 0 bằng cách XOR với chính nó
 • có thể dùng để đảo bit
 • VD:

XOR BL, BL; BL = BL ^ BL = 0000 0000

XOR AL, BL; AL = AL ^ BL

(VD: AL = 1011 0110, BL = 1111 1111 -> AL = 0100 1001)

4, CMP:

 • cú pháp: CMP đích, gốc
 • chức năng: so sánh hai toán hạng đích và gốc
 • sau khi so sánh hai toán không thay đổi, không lưu kết quả so sánh, lệnh chỉ tác động đến các cờ của thanh ghi FR
 • thường dùng để tạo cờ cho các lệnh nhảy

IV, CÁC LỆNH DỊCH VÀ QUAY

1, ROL: quay trái (chiều ngược kim đồng hồ)

 • cú pháp: ROL đích, CL
 • chức năng: quay toán hạng sang trái CL bit
 • trong trường hợp chỉ quay 1 bit thì có thể viết như sau:

ROL đích, 1

 • VD:

ROL BL, CL; quay trái BL CL bit

(VD: BL = 1000 000, CL = 2 -> BL = 0000 0010) 

ROL AL, 1; quay trái AL 1 bit

(VD: AL = 1000 0000 -> AL = 0000 0001)

2, ROR: quay phải (chiều kim đồng hồ)

 • cú pháp: RỎ đích, CL
 • chức năng: quay phải toán hạng sang phải CL bit
 • trong trường hợp chỉ quay 1 bit thì có thể viết như sau:

ROR đích, 1

 • VD:

ROR BL, CL; quay phải BL CL bit

(VD: BL = 1000 1001, CL = 1 -> BL = 1100 0100)

ROR AL, 1; quay phải AL 1 bit

(VD: AL = 1000 0000 -> AL = 0100 0000)

3, SHL: dịch trái

 • cú pháp: SHL đích, CL
 • chức năng: dịch trái toán hạng CL bit
 • trong trường hợp chỉ dịch 1 bit thì có thể viết như sau:

SHL đích, 1

 • VD:

SHL AL, CL; dịch trái AL CL bit

(VD: AL = 1111 1111, CL = 5 -> AL = 1110 0000)

SHL BL, 1; dịch trái BL 1 bit

(VD: BL = 1111 1111 -> BL = 1111 1110)

4, SHR: dịch phải

 • cú pháp: SHr đích, CL
 • chức năng: dịch phải toán hạng CL bit
 • trong trường hợp chỉ dịch 1 bit thì có thể viết như sau:

SHR đích, 1

 • VD:

SHR AL, CL; dịch phải AL CL bit

(VD: AL = 1111 1111, CL = 5 -> AL = 0000 0111)

SHR BL, 1; dịch phải BL 1 bit

(VD: BL = 1111 1111 -> BL = 0111 1111)

V, CÁC LỆNH NHẢY

 • cú pháp: <tên lệnh> Nhãn
 • chức năng: IP = IP + Dịch chuyển (nhảy đến nhãn nếu phù hợp với điều kiện của lệnh)
 • thường dùng với lệnh CMP

1, JMP (Jump): nhảy không điều kiện

2, JG (Jump if Greater): nhảy nếu lớn hơn

3, JNG (Jump if Not Greater): nhảy nếu không lớn hơn (nhảy nếu bé hơn hoặc bằng)

4, JLE (Jump if Lower or Equal): tương tự JNG

5, JL (Jump if Lower): nhảy nếu bé hơn

6, JNL (Jump if Not Lower): Nhảy nếu không bé hơn (nhảy nếu lớn hơn hoặc bằng)

7, JGE (Jump if Greater or Equal): tương tự JNL

8, JE (Jump if Equal): nhảy nếu bằng
9, JNE (Jump if Not Equal): nhảy nếu không bằng

10, JZ (Jump if Zero): nhảy nếu bằng 0 (lệnh này tương tự JE)

11, JNZ (Jump if Not Zero): nhảy nếu khác 0 (lệnh này tương tự JNE)

12, JS (Jump if Signed): nhảy nếu có dấu (nhảy nếu SF == 1)

13, JNS (Jump if Not Signed): nhảy nếu không có dấu (nhảy nếu kết quả dương) (nhảy nếu SF == 0)

12, JC (Jump if Carry): nhảy nếu có nhớ (nhảy nếu CF == 1)

13, JNC (Jump if Not Carry): nhảy nếu không có nhớ (nhảy nếu CF == 0)

12, JO (Jump if Overflow): nhảy nếu tràn (nhảy nếu OF == 1)

13, JNO (Jump if Not Overflow): nhảy nếu không tràn (nhảy nếu OF == 0)

VD:

CMP AL, BL; so sánh AL và BL

JE bangnhau; nhảy đến nhãn bangnhau nếu kết quả bằng nhau (AL == BL)

 

CMP [SI], CL; so sánh [DS:SI] và CL

JG lonhon nhảy đến nhãn lonhon nếu kết quả lớn hơn ([DS:SI] > CL)

SUB AL, AH; AL = AL – AH

JZ bangkhong nhảy đến nhãn bangkhong nếu kết quả bằng 0 (AL – AH == 0)

 

CMP AL, 00H; so sánh AL với 00H

JS am; nhảy đến nhãn am nếu có dấu (SF == 1) (AL < 0)

 

ADD AL, AH; AL = AL + AH

JO tran nhảy đến nhãn tran nếu có tràn (nhảy nếu giá trị AL + AH vượt quá 8 bit) (OF == 1)

VI, LỆNH ĐIỀU KHIỂN CỜ:

1, CLD: xoá cờ hướng

 • cú pháp: CLD
 • chức năng: DF = 0

2, STD:lập cờ hướng

 • cú pháp: STD
 • chức năng: DF = 1

3, CLC: xoá cờ nhớ 

 • cú pháp: CLC
 • chức năng: CF = 0

4, STC: lập cờ nhớ

 • cú pháp: STC
 • chức năng: CF = 1

5, CMC: đảo cờ nhớ

 • cú pháp: CMC
 • chức năng: CF = !CF (CF = 0 -> CF = 1; CF = 1 -> CF = 0)

VII, CÁC LỆNH Di CHUYỂN CHUỖI

1, LODSB/LODSW:

 • cú pháp:
 • chức năng:
 • VD:

2, STOSB/STOSW:

 • cú pháp:
 • chức năng:
 • VD:

3, MOVSB/MOVSW:

 • cú pháp:
 • chức năng:
 • VD:

VIII, LỆNH NGẮT INT 21H

 • cú pháp: INT 21H
 • chức năng của lệnh dựa theo giá trị của AH

1, Ngắt loại 1: đọc một ký tự từ bàn phím

 • thực hiện khi AH = 1
 • chức năng: đọc một ký tự được nhập vào từ bàn phím, AL sẽ lưu mã ASCII của phím vừa nhập. Nếu phím vừa nhập là phím chức năng, AL = 0
 • VD:

0 MOV AH, 1; AH = 1

INT 21H; c/trình lúc này sẽ ngừng lại đến khi bạn nhập vào một phím

2, Ngắt loại 2: hiện một ký tự lên màn hình

 • thực hiện khi AH = 2
 • chức năng: hiện một ký tự có mã ASCII là giá trị của DL lên màn hình
 • VD:

MOV AH, 2; AH = 2

MOV DL = 30h ; DL = 30h (30h là mã ASCII của ‘0’)

INT 21H; màn hình sẽ in ra ký tự ‘0’

3, Ngắt loại 9: hiện xâu ký tự có ký tự ‘$’ ở cuối

 • thực hiện khi AH = 9
 • chức năng: hiện xâu ký tự có địa chỉ lệch là giá trị của DX
 • VD:

tb BD ‘co lam thi moi co an$’; khai báo xâu ký tự tb

MOV AH, 9; AH = 9

LEA DX, tb; gán địa chỉ lệch của tb vào DX

INT 21H; màn hình in ra xâu tb (ko hiện ký tự ‘$’)

4, Ngắt chương trình (ngắt 4CH): dừng chương trình

 • thực hiện khi AH = 4CH
 • chức năng: dừng chương trình
 • VD:

MOV AH, 4CH; AH = 4CH

INT 21H; dừng chương trình

Chương trình hợp

ngữ của 8086

 

IX, KHAI BÁO BIẾN, HẰNG, MẢNG, CHUỖI KÝ TỰ

1, biến

 • cú pháp: <tên biến>   <kiểu dữ liệu>   <giá trị khởi đầu>
 • trong đó:
 • tên biến: là tên của biến
 • kiểu dữ liệu: là miền giá trị của biến, có 3 kiểu dữ liệu:

DB (define byte): biến byte, độ dài 8 bit

DW (define word): biến word, độ dài 16 bit

DD (define double word): biến double word, độ dài 32 bit

 • giá trị khởi đầu: là giá trị được gán vào khi biến được khởi tạo. Nếu muốn khởi tạo biến mà không có giá trị ban đầu, sử dụng ký tự ‘?’
 • VD:

B1 DB 16; khởi tạo biến B1 có giá trị là 16

x DW ff0ah; khởi tạo biến x có giá trị là ff0ah

y DB ?; khởi tạo biến y không có giá trị ban đầu

2, mảng

 • cú pháp <tên mảng> <kiểu dữ liệu> <giá trị 1>,<giá trị 2>,…
 • trong đó:
 • tên mảng: là tên của mảng
 • kiểu dữ liệu: là miền giá trị của các phần tử trong mảng, có 3 kiểu dữ liệu:

DB (define byte): biến byte, độ dài 8 bit

DW (define word): biến word, độ dài 16 bit

DD (define double word): biến double word, độ dài 32 bit

 

 • giá trị 1, giá trị 2,…: là giá trị được gán vào khi các biến được khởi tạo. Nếu muốn khởi tạo biến mà không có giá trị ban đầu, sử dụng ký tự ‘?’. Nếu muốn khởi tạo nhiều biến có cùng 1 giá trị, sử dụng lệnh:

<số lượng phần tử> DUP(<giá trị>)

lệnh DUP có thể lồng nhau.

 • VD:

mang DB 1,2,3,4,5,6,7; khởi tạo mảng có 7 phần tử có gtrị từ 1 đến 7

dl DB 100 DUP(?); khởi tạo mảng có 100 phần tử chưa có giá trị

d1 DB 1, 2, 3 DUP(4);khởi tạo mảng có 5 phần tử có gtrị là: 1,2,4,4,4

d2 DB 1,2, 2 DUP(4 , 3 DUP(5), 6); d2 = 1, 2, 4, 5, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 5,6

3, chuỗi

 • cú pháp: <tên xâu> <kiểu dữ liệu> <xâu>
 • là một kiểu đặc biệt của mảng, trong đó, mỗi ký tự của xâu là 1 phần tử của mảng. giá trị của mỗi phần tử chính là mã ASCII của ký tự đó.
 • ký tự ‘$’ báo hiệu đã hết xâu.
 • VD:

xau1 DB ‘can lao vi tien thu$’; xau1 = ‘can lao vi tien thu$’

xau2 DB 30h, 31h, 32h, 33h,’$’; xau2 = ‘0123$’

CRLF DB 13,10,’$’; đây là xâu dùng để xuống dòng và về đầu dòng

(13 là ký tự về đầu dòng (CR – carriage return), 10 là ký tự thêm dòng mới 

(LF – line feed), hiểu đơn giản CRLF có tác dụng như “\n” trong c\c++)

4, hằng

 • cú pháp: <tên hằng> EQU <giá trị>
 • chức năng: tạo hằng có tên là <tên hằng> và có giá trị là <giá trị>. giá trị của hằng không thể thay đổi.
 • VD:

CRLF EQU 13, 10, ‘$’; khai báo hằng CRLF 

a1 EQU 19; khai báo hằng a1 = 19

a2 EQU ‘Hello ’ khai báo hằng a2 = ‘Hello ’

 • có thể sử dụng hằng để khai báo biến mảng:

MSG DB a2, ‘World$’; khai báo MSG = ‘Hello World$’

X, CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH HỢP NGỮ (.EXE)

 • Khung cơ bản của 1 chương trình:

.Model

.Stack

.Data

.Code

1, Khai báo quy mô sử dụng bộ nhớ (.Model):

 • cú pháp: .model <kiểu kích thước bộ nhớ>
 • Dùng để mô tả kích thước đoạn mã và đoạn dữ liệu của chương trình:
 • Tiny: Mã lệnh mã dữ liệu gói gọn trong một đoạn
 • Small: Mã lệnh gói gọn trong một đoạn, dữ liệu nằm trong một đoạn
 • Medium: Mã lệnh không gói gọn trong một đoạn, dữ liệu nằm trong một đoạn
 • Compact: Mã lệnh không gói gọn trong một đoạn, dữ liệu không gói gọn trong một đoạn
 • Large: Mã lệnh không gói gọn trong một đoạn, dữ liệu không gói gọn trong một đoạn, không có mảng nào lớn hơn 64KB
 • Huge: Mã lệnh không gói gọn trong một đoạn, dữ liệu không gói gọn trong một đoạn, các mảng có thể lớn hơn 64KB
 • Với các bài tập hiện tại thì cứ auto small
 • VD: 

.model small; khai báo kiểu kích thước bộ nhớ là small

.model tiny; khai báo kiểu kích thước bộ nhớ là tiny

2, Khai báo ngăn xếp (.stack):

 • cú pháp: .stack <kích thước>
 • dùng để khai báo độ lớn ngăn xếp dùng cho chương trình
 • nếu không khai báo kích thước, chương trình dịch sẽ tự động gán cho kích thước là 1KB, kích thước này là quá lớn so với nhu cầu bình thường, của các bài toán. Trong thực tế, chỉ cần dùng từ 100-256 byte là đủ nên ta có thể khai báo như sau:

.stack 100

 

3, khai báo đoạn dữ liệu (.data):

 • cú pháp:

.data

<khai báo biến 1>

<khai báo biến 2>

 • tất cả các biến, mảng, xâu đều phải khai báo ở đây. Nên khai báo hằng ở đây dù có thể khai báo hằng trong đoạn mã.
 • VD:

.data

tb1 DB ‘moi nhap xau:$’

tb2 DB ‘xau ma ban vua nhap la:$’

x DB ?

CR DB 13

LF EQU 10

4, khai báo đoạn mã (.code):

 • là nơi chứa mã lệnh của chương trình. gồm chương trình chính và các chương trình con (nếu có).
 • Trong đoạn mã sẽ bao gồm các thủ tục, được khai báo bởi 2 lệnh giả PROC và ENDP. Lệnh PROC để bắt đầu và ENDP để kết thúc. Một chương trình chính được khai báo theo mẫu như sau:

<tên CTC> PROC

; code nằm ở đây

CALL <tên chương trình con>; gọi chương trình con

<tên CTC> ENDP

 • Một chương trình con được khai báo như sau:

<tên ctc> PROC

;code nằm ở đây

RET; kết thúc chương trình con

<tên ctc> ENDP

5, Khung cơ bản của một chương trình dịch ra chương trình .EXE

 • VD:

.model small

.stack 100

.data

;khai báo các biến và hằng

.code

MAIN PROC

;khởi tạo DS

MOV AX, @data

MOV DS, AX

;code nằm ở đây

;kết thúc chương trình

MOV AH, 4CH

INT 21H

MAIN ENDP

;các chương trình con (nếu có) nằm ở đây

END MAIN

 • trong đó, đoạn:

MOV AX, @data

MOV DS, AX

có tác dụng nạp các biến đã được khai báo trong đoạn dữ liệu (.code) vào thanh ghi đoạn DS. Vì lý do kỹ thuật, không thể gán trực tiếp @data vào trong DS. vì vậy, cần phải sử dụng thanh ghi đa năng AX làm trung gian (có thay thay AX bằng thanh ghi khác).

XI, MỘT SỐ BÀI TẬP VÍ DỤ (BẮT ĐẦU TỪ TRANG SAU)

VD1: Nhập vào 1 xâu từ bàn phím và in ra xâu đó:

.model small

.stack 100

.data

    tb1 DB ‘moi ban nhap xau: $’

    tb2 DB ‘xau ban vua nhap la: $’

    CRLF DB 13, 10, ‘$’

    xau DB ?

.code                             

main proc

    mov ax, @data

    mov ds, ax

    mov ah, 9

    lea dx, tb1

    int 21h

    lea si, xau [xau]=1000,xau=0  consol moi ban nhap vao sau

    mov ah, 1

doc:

    int 21h

    cmp al, 13

    je tiep

    mov [si], al

    inc si

    jmp doc

tiep:

    mov [si], ‘$’

    mov ah, 9

    lea dx, CRLF ⇒ hiển thị thông báo 1 và có enter ra màn hình

    int 21h ⇒ hiển thị ra màn hình được xâu “enter“

    lea dx, tb2

    int 21h⇒ hiển thị ra màn hình được xâu tb2 “ xâu b nhập là”

    lea dx, xau

    int 21h ⇒ hiển thị ra màn hình xâu xau ”$“   

    mov ah, 4ch

    int 21h   

main endp

end main

 

VD2: Nhập vào một xâu, kiểm tra xem xâu đó có đối xứng hay không

.model small

.stack 100

.data

    tb1 DB ‘moi ban nhap xau: $’

    dxung DB ‘xau ban vua nhap doi xung$’

    kdxung DB ‘xau ban vua nhap khong doi xung$’

    CRLF DB 13, 10, ‘$’

    xau DB ?

.code                             

main proc

    mov ax, @data

    mov ds, ax

    mov ah, 9

    lea dx, tb1 ⇒ moi ban nhap vao xau

    int 21h

    mov cx, 0

    lea si, xau  

    mov ah, 1

doc:

    int 21h

    cmp al, 13

    je tiep nếu mà bằng enter thì xuống tiếp

    mov [si], al nhập xâu

    inc si

    inc cx               

    jmp doc

tiep:

    mov ah, 9

    lea dx, CRLF

    int 21h

    lea di, xau 3 hoa 1000 1003

    add di, cx

    dec di

    lea si, xau

kiemtra:

    mov al, [si]

    mov bl, [di]

    cmp al, bl

    jne khongdoixung 

    inc si

    dec di

    cmp si, di 

    jge doixung

    jmp kiemtra

doixung:

    mov ah, 9

    lea dx, dxung

    int 21h

    jmp ketthuc

khongdoixung:

    mov ah, 9

    lea dx, kdxung

    int 21h

    jmp ketthuc

ketthuc:    

    mov ah, 4ch

    int 21h

main endp

end main

VD3: Nhập vào một xâu, in ra xâu đã in hoa các chữ cái thường (số và ký tự đặc biệt giữ nguyên)

.model small

.stack 100

.data

    tb1 DB ‘moi ban nhap xau: $’

    tb2 DB ‘xau cua ban sau khi in hoa: $’

    CRLF DB 13, 10, ‘$’

    xau DB ?

.code                             

main proc

    mov ax, @data

    mov ds, ax

    mov ah, 9

    lea dx, tb1

    int 21h

    mov cx, 0

    lea si, xau  

    mov ah, 1

doc:

    int 21h

    cmp al, 13

    je tiep

    mov [si], al

    inc si

    inc cx

    jmp doc

tiep:

    mov ah, 9

    lea dx, CRLF

    int 21h

    lea dx, tb2

    int 21h

    mov ah, 2

    lea si, xau

duyet:

    mov bl, [si]

    cmp bl, ‘a’

    jl tieptuc

    cmp bl, ‘z’

    jg tieptuc

    sub bl, 32

tieptuc:

    mov dl, bl

    int 21h

                     dec cx

    cmp cx, 0

    je ketthuc

    inc si

    jmp duyet

ketthuc:    

    mov ah, 4ch

    int 21h

main endp

end main

VD4: nhập vào 2 xâu A, B. Kiểm tra xem xâu B có tồn tại trong xâu A không.

.model small

.stack 100

.data

    tb1 DB ‘nhap xau A: $’

    tb2 DB ‘nhap xau B: $’

    tt DB ‘xau B co ton tai trong xau A$’

    ktt DB ‘xau B khong ton tai trong xau A$’

    a DB 100 DUP(?)

    b DB 100 DUP(?)

    CRLF DB 13, 10, ‘$’

.code

main proc

    mov ax, @data

    mov ds, ax

    lea dx, tb1

    call announce

    lea si, a

    call doc

    call endl

    lea dx, tb2

    call announce

    lea si, b

    call doc

    call endl

    lea si, a

chuathay:

    lea di, b

dathay:

    mov bl, [si]

    mov bh, [di]

    cmp bh, 24h

    je tontai

    cmp bl, 24h

    je khongtontai

    inc si

    cmp bl, bh

    jne chuathay

    inc di

    jmp dathay 

khongtontai:

    lea dx, ktt

    call announce

    jmp ketthuc

tontai:

    lea dx, tt

    call announce    

ketthuc:

    mov ah, 4ch

    int 21h

main endp

announce proc

    mov ah, 9

    int 21h

    ret    

announce endp    

endl proc

    mov ah, 9

    lea dx, CRLF

    int 21h

    ret

endl endp    

doc proc

    mov ah, 1

doctiep:

    int 21h

    cmp al, 13

    je het

    mov [si], al

    inc si

    jmp doctiep

het:

    mov [si], ‘$’

    ret

doc endp   

end main

VD5: Nhập vào một số nhị phân (BCD), in ra dạng thập lục phân (HEXA) của số đó.

.model small

.stack 100

.data

    tb1 DB ‘moi nhap so (BCD): $’

    tb2 DB ‘dang thap luc phan cua so do la: $’

    tb3 DB ‘sai dinh dang. Yeu cau nhap lai.$’

    CRLF DB 13, 10, ‘$’

.code  

main proc

batdau:

    mov ax, @data

    mov ds, ax

    mov ah, 9

    lea dx, tb1

    int 21h

    mov ah, 1

    xor bx, bx

doc:

    int 21h

    cmp al, 13

    je docxong

    cmp al, 30h

    jl saidinhdang

    cmp al, 31h

    jg saidinhdang

    sub al, 30h

    shl bx, 1

    or bl, al

    jmp doc    

saidinhdang:    

    mov ah, 9

    lea dx, CRLF

    int 21h

    lea dx, tb3

    int 21h

    lea dx, CRLF

    int 21h

    jmp batdau

docxong:          

    mov ah, 9

    lea dx, CRLF

    int 21h

    lea dx, tb2

    int 21h

    mov cx, 4

matna:

    rol bx, 1

    rol bx, 1

    rol bx, 1

    rol bx, 1

    mov ax, bx

    and ax, 000fh

    cmp al, 10

    jl laso

    add al, 37h

    jmp inra

laso:

    add al, 30h

    jmp inra

inra:

    mov ah, 2

    lea dl, al

    int 21h

    dec dh

    cmp dh, 00h

    loop matna

ketthuc:

    mov ah, 4ch

    int 21h    

main endp

end main

 

VD6: Nhập vào xâu X và 2 số a, b. in ra xâu con của X từ vị trí a đến vị trí b

(x[a]-> x[b – 1]) (chưa hoàn thành)

.model small

.stack 100

.data

    tb1 DB ‘nhap xau x: $’

    tb2 DB ‘nhap so a: $’

    tb3 DB ‘nhap so b $’

    tb4 DB ‘ket qua: $’

    CRLF 13, 10, ‘$’

    a DB ?

    b DB ?

.code

main proc

    mov ax, @data

    mov ds, ax

    mov ah, 9

    lea dx, tb1

    int 21h

    

    

    call endl

    lea dx, tb2

    int 21h

     

main endp

endl proc

    push ah

    mov ah, 9

    lea dx, CRLF

    int 21h

    pop ah

endl endp    

end main

XII, BÀI TẬP ÔN TẬP:

B1: 14:53

Bạn đã gửi Hôm nay lúc 14:53

Viết chương trình hợp ngữ cho phép nhập số nhị phân (<16 bit) chứa vào trong BX. Chương trình phải kiểm tra ký tự nhập có hợp lệ hay không. Việc nhập kết thúc – khi nhấn Enter hoặc đủ 16 bit. Xuất số đã nhập dưới dạng thập phân.Viết chương trình hợp ngữ cho phép nhập số nhị phân (<16 bit) chứa vào trong BX. Chương trình phải kiểm tra ký tự nhập có hợp lệ hay không. Việc nhập kết thúc – khi nhấn Enter hoặc đủ 16 bit. Xuất số đã nhập dưới dạng thập phân.

 • Lưu đồ thuật toán:

Flowchart Maker & Online Diagram Software

 • Code:

.model small

.stack 100

.data8k

    str1 DB ‘Nhap so nhi phan: $’

    str2 DB ‘Ket qua: $’ 

    str3 DB ‘Sai dinh dang roi ban ei$’ 

    CRLF DB 10, 13, ‘$’

.code

main proc

    mov ax, @data

    mov ds, ax

    mov bx, 0

    mov dl, 0

    mov ah, 9

    lea dx, str1

    int 21h

DOC:

    mov ah, 1

    int 21h

    cmp al, 13

    je DOCXONG

    cmp al, ‘0’

    jb ERROR

    cmp al, ‘1’

    ja ERROR

    sub al, ‘0’

    inc dl

    shl bx, 1

    or bl, al

    cmp dl, 16

    je DOCXONG

    jmp DOC   

DOCXONG:        

    mov ah, 9

    lea dx, CRLF

    int 21h

    lea dx, str2

    int 21h

    mov ax, bx

    mov bx, 10

    mov cx, 0

    xor dx, dx

XULY:

    div bx

    inc cx

    push dx

    xor dx, dx

    cmp ax, 0

    jz INRA

    jmp XULY   

INRA:       

    mov ah, 2

    pop dx

    add dx, ‘0’

    int 21h

    loop INRA

    jmp KETTHUC

ERROR:    

    mov ah, 9

    lea dx, CRLF

    int 21h

    lea dx, str3

    int 21h

KETTHUC:

    mov ah, 4ch

    int 21h    

main endp

end main

B2:

 • Lưu đồ thuật toán: Trang 2 của link bài 1
 • Code:

.model small

.stack 100

.data         

    str1 DB ‘hom nay troi dep muon hoc vixuly qua di, nhung ma chi duoc 2d vixulyu$’

    str2 DB ‘vixuly$’

    dem DB 0

.code

main proc

    mov ax, @data

    mov ds, ax

          

    lea si, str1

    lea di, str2

DUYET:

    mov bl, [si]

    cmp bl, [di]

    je TIMTHAY

KOTIMTHAY:

    inc si

    cmp [si], ‘$’

    je XONG

    jmp DUYET

        

TIMTHAY:

    inc di

    cmp [di], ‘$’

    je TANG

    inc si

    cmp [si], ‘$’

    je XONG 

    mov bl, [si] 

    cmp bl, [di]

    je TIMTHAY

    lea di, str2

    jmp KOTIMTHAY                 

TANG:

    inc dem

    lea di, str2

    jmp DUYET           

XONG:    

    xor ax, ax

    mov al, dem

    mov bl, 10

    mov cx, 0

TIEPTUC:

    div bl

    inc cx

    push ax

    xor ah, ah

    cmp ax, 0

    jz INRA

    jmp TIEPTUC

INRA:

    pop ax

    add ah, ‘0’

    mov dl, ah

    mov ah, 2

    int 21h

    loop INRA                       

KETTHUC:           

    mov ah, 4ch

    int 21h

main endp

end main

B3:

-Lưu đồ: người viết nhác éo vẽ nữa

– code:

.model small

.stack 100

.data

    a DW ?

    b DW ?

    uc DW ?

    CRLF DB 10, 13, ‘$’

    inputA DB ‘moi nhap so thu nhat: $’

    inputB DB ‘moi nhap so thu hai: $’

    gcd DB ‘UCLN = $’

    lcm DB ‘BCNN = $’

    er DB ‘Sai dinh dang so$’

.code

main proc

    mov ax, @data

    mov ds, ax  

    

    mov ah, 9

    lea dx, inputA

    int 21h    

    call nhap

    mov a, ax

    call endline

    mov ah, 9

    lea dx, inputB

    int 21h     

    call nhap

    mov b, ax

    call endline

    mov ah, 9

    lea dx, gcd

    int 21h

    call UCLN

    call endline

    mov ah, 9

    lea dx, lcm

    int 21h

    call BCNN  

      

    mov ah, 4ch

    int 21h    

main endp  

;————————-

nhap proc

    ;Vao : ban phim (thap phan -> nhi phan)

    ;Ra :thanh ghi ax 

    push bx

    mov bx, 0      

tieptuc:    

    mov ah, 1                  

    int 21h

    cmp al, 13

    je xong

    cmp al, ‘0’

    jb ERROR             

    cmp al, ‘9’

    ja ERROR

    and ax, 000fh

    push ax

    mov ax, 10           

    mul bx

    mov bx, ax

    pop ax

    add bx, ax     

    jmp tieptuc    

ERROR:

    call endline

    mov ah, 9

    lea dx, er

    int 21h  

    

    mov ah, 4ch

    int 21h    

xong:

    mov ax, bx

    pop bx    

    ret

nhap endp 

;————————-

UCLN proc

    ;Vao : a, b

    ; Ra :  Man hinh + thanh ghi ax 

    mov ax, a

    mov bx, b

    cmp ax, 0

    jz bangkhong

    cmp bx, 0

    jz bangkhong

trutiep:    

    cmp ax, bx

    ja atrub

    jb btrua  

    mov uc, ax

    call printNumber  

    jmp thoat          

bangkhong:

    add ax, bx

    mov uc, ax

    call printNumber 

    jmp thoat                

atrub:

    sub ax, bx

    jmp trutiep

btrua:        

    sub bx, ax

    jmp trutiep

thoat:    

    ret

UCLN endp    

;————————-

BCNN proc    

    ;Vao : a, b, UCLN

    ;Ra: Man hinh    

    mov ax, a    

    mov bx, b

    mul bx

    mov cx, uc

    div cx 

    call printNumber

    ret

BCNN endp  

;————————-

printNumber proc

    ;Vao: ax chua gia tri can bien doi

    ;Ra: Man hinh (ax duoi dang nhi phan)

    push bx

    push cx

    push dx

    

    mov bx, 10

    mov cx, 0

    xor dx, dx

XULY:

    div bx

    inc cx

    push dx

    xor dx, dx

    cmp ax, 0

    jz INRA

    jmp XULY   

INRA:       

    mov ah, 2

    pop dx

    add dx, ‘0’

    int 21h

    loop INRA     

    pop dx

    pop cx

    pop bx    

    ret

printNumber endp    

;————————-

endline proc

    push ax

    push dx

    

    mov ah, 9

    lea dx, CRLF

    int 21h

    

    pop dx

    pop ax

    ret    

endline endp    

end main               

 

B4:

 • Code:

.model small

.stack 100

.data   

    str1 DB ‘moi nhap xau: $’

    str2 DB ‘ket qua: $’

    str3 DB 100 DUP(?)

    CRLF DB 10, 13, ‘$’ 

.code

main proc

    mov ax, @data

    mov ds, ax    

    

    lea si, str3

    lea dx, str1

    call printString

doctiep:    

    mov ah, 1

    int 21h

    cmp al, 13

    je docxong    

    cmp al, ‘a’

    jb khongphai

    cmp al, ‘z’

    ja khongphai

    sub al, 20h ; al = al – ‘a’ + ‘A’        

khongphai:    

    mov [si], al

    inc si

    jmp doctiep

docxong:

    mov [si], ‘$’      

    call endline

    lea dx, str2

    call printString

    lea dx, str3

    call printString    

;ketthuc    

    mov ah, 4ch

    int 21h

main endp

;——————–

endline proc

    push ax 

    push dx

    mov ah, 9          

    lea dx, CRLF       

    int 21h             

    pop dx            

    pop ax 

    ret

endline endp 

;——————–

printString proc

    push ax

    mov ah, 9

    int 21h

    pop ax

    ret

printString endp    

end main   

 

B5:

 • Code:

.model small

.stack 100

.data

    str1 DB ‘moi nhap x: $’

    str2 DB ‘x! = $’

    Er DB ‘Sai dinh dang so$’

    CRLF DB 10, 13, ‘$’

.code

main proc

    mov ax, @data

    mov ds, ax

    lea dx, str1

    call printString

    call nhap

    call endline

    lea dx, str2

    call printString

    call calculate

    call printNumber

    mov ah, 4ch

    int 21h    

main endp

;———————

nhap proc

    ;vao: ban phim

    ;ra: ax   

    push bx    

    push dx

    xor bx, bx    

tieptuc:    

    mov ah, 1

    int 21h

    cmp al, 13

    je thoat

    cmp al, ‘0’

    jb error

    cmp al, ‘9’

    ja error    

    and ax, 000fh

    push ax2

 

    mov ax, 10

    mul bl

    mov bx, ax

    pop ax

    add bx, ax

    jmp tieptuc 

error:     

    mov ah, 9

    lea dx, Er

    int 21h

    mov ah, 4ch

    int 21h    

thoat:

    mov ax, bx         

    pop dx    

    pop bx    

    ret    

nhap endp

;———————

calculate proc

    ;vao: ax

    ;ra: ax

    push cx

    push dx

    xor dx, dx   

    mov cx, ax  

    mov ax, 1

tinhtiep:            

    mul cx

    loop tinhtiep

    pop dx

    pop cx

    ret

calculate endp

;——————— 

endline proc

    push ax 

    push dx

    mov ah, 9

    lea dx, CRLF

    int 21h             

    pop dx            

    pop ax 

    ret

endline endp  

;——————— 

printNumber proc

    ;vao: ax

    ;ra: man hinh 

    push bx

    push cx  

    push dx

    mov bx, 10

    mov cx, 0

    xor dx, dx

XULY:

    div bx

    inc cx

    push dx

    xor dx, dx

    cmp ax, 0

    jz INRA

    jmp XULY   

INRA:       

    mov ah, 2

    pop dx

    add dx, ‘0’

    int 21h      

    loop INRA 

    pop dx    

    pop cx

    pop bx

    ret

printNumber endp

;——————— 

printString proc

    push ax

    mov ah, 9

    int 21h

    pop ax

    ret

printString endp    

end main

 

B6:

 • Code:

.model small

.stack 100

.data      

    CRLF DB 10, 13, ‘$’

    mang DW 10, 14 , 28, 6, 7 , 98, 1, 7

.code

main proc

    mov ax, @data

    mov ds, ax

    mov cx, 8   ;so luong phan tu cua mang

    mov bx, 0   ;tong gia tri cac ptu % 7 == 0

    lea si, mang

    mov dl, 7

    cld         ;DF = 0 -> si += 1

tieptuc:    

    lodsw       ;al = [si]; si += 1

    push ax

    div dl

    cmp ah, 0

    jnz boqua

    pop ax

    add bx, ax    

boqua:

    loop tieptuc

    mov ax, bx

    call printNumberHex

;ket thuc          

    mov ah, 4ch

    int 21h

main endp

;———————–

printNumberHex proc

    ;vao: ax

    ;ra: man hinh 

    push bx

    push cx

    push dx      

    mov cl, 4

    mov ch, 4

tachtiep:    

    mov bx, ax

    and bx, 000fh

    cmp bl, 9

    ja khongphaiso

    add bl, ‘0’

    push bx

    jmp kiemtra

khongphaiso:

    sub bl, 10

    add bl, ‘A’

    push bx   

    jmp kiemtra

kiemtra:

    ror ax, cl

    dec ch

    cmp ch, 0

    jnz tachtiep

    

    mov cx, 4    

    mov ah, 2

inra:    

    pop bx

    mov dl, bl

    int 21h

    loop inra

    pop dx

    pop cx

    pop bx          

    ret

printNumberHex endp    

 

end main

 

Share.

About Author

Nothing Impossible. Tin là thành công thì sẽ thành công !!!

Leave A Reply